Κλινικές Μελέτες


MODUCARE

– Κλινικές και εργαστηριακές μεταβολές σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα μετά από 6μηνη θεραπεία με συνδυασμό Β-σιτοστερόλης και γλυκοζίτη Β-σιτοστερόλης

– Τυχαιοποιημένη μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Β-σιτοστερόλης και του Γλυκοσιδίου της σε συνδυασμό με την κρυοθεραπεία για την θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων

– A randomised, double blind, placebo-controlled pilot study of the clinical and laboratory effects of a mixture of betasitosterol and beta-sitosterol glucoside in active rheumatoid arthritis

– A randomized placebo-controlled trial of the efficacy of beta-sitosterol and its glucoside as adjuvants in the treatment of pulmonary tuberculosis

– A randomized trial of efficacy of beta sitosterol and its glucoside as adjuvant to cryotherapy in the treatment of anogenital warts

– β-Sitosterol, β-Sitosterol Glucoside, & a Mixture of β-Sitosterol & β-Sitosterol Glucoside Modulate the Growth of Estrogen-Responsive Breast Cancer Cells in Vitro and in Ovarictomized Athymic Mice

– Beta-sitosterol and beta-sitosterol glucoside stimulate human peripheral blood lymphocyte proliferation: implications for their use as an immunomodulatory vitamin combination

– Beta sitosterol as immunostimulant antioxidant and inhibitor of sars cov 2 spike glycoprotein

– Daucosterol induces autophagic-dependent apoptosis in prostate cancer via JNK activation

– Flow cytometric analysis of the TH1-TH2 balance in healthy individuals and patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) recieving a plant Sterol / Sterolin mixture

– Flow cytometric analysis of the TH1-TH2 shift in allergic individuals using MODUCARE (Sterols/Sterolins)

– Immunomodulation in  HIVAIDS The TygerbergStellenbosch University experience

– Μanagement of allergic rhinitis/conjunctivitis patients using a plant sterol-sterolin mixture: an open labeled study over 12 weeks

– Plant Sterols and Sterolins: A Review of Their Immune-Modulating Properties

– Plant Sterols_Sterolins supplement use in a cohort of South African HIV infected patients. Effects on immunological and virological surrogate markets

– South African breakthrough may change the way we treat cancer, HIV, arthritis, and other killer diseases

– Sterols and sterolins_new drugs for the immune system

– Sterols_sterolins_The natural, nontoxic immuno-modulators and their role in the control of rheumatoid arthritis

– TH1 and TH2 Cytokine mRNA and Protein Levels in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Seropositive and HIV-Seronegative Youths

– The importance of sitosterol and sitosterolin in human and animal nutrition

– The role of phytosterols and phytosterolins in immune modulation: a review of the past 10 years

NASALEZE

Allergy Blocker

Medical devices in allergy practice

– A Nasally Applied Cellulose Powder in Seasonal Allergic Rhinitis in Adults with Grass Pollen Allergy: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study

– Effect of micronized cellulose powder on the efficacy of topical oxymetazoline in allergic rhinitis

– Methyl-cellulose powder for prevention and management of nasal symptoms

– New developments in the prevention and treatment of seasonal allergic rhinitis in children.

– Study of the Effects of Inert Cellulose Powder on Nasal Mucosa

– Use of Cellulose Powder for the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis

– Μεταβολές της κλινικής εικόνας της λειτουργικότητας του αναπνευστικού επιθηλείου και της μέγιστης ρινικής εισπνευστικής ροής σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα μετά τη θεραπεία με Cellulose Powder.

Cold & Flu Blocker
– Evaluation Biological Activity of Allicin + Nasaleze

– Preventing Air-Borne Infections with an Intranasal Cellulose Powder Formulation

– Study of Effects of Inert Cellulose Powder on Nasal Mucosa (Safety Study)

– Use of Nasaleze Cold as Prevention Method for Acute Respiratory Illnesses in Pediatric Practice

– Virucidal activity of Nasaleze (Nasaval) and Nasaleze Travel (Nasaval Plus) in cell cultures infected with pathogenic avian flu virus (H5N1)

– Virucidal activity of Nasaleze Cold & Flu Blocker in cell cultures infected with human pathogenic coronavirus 229-E