Κλινικές Μελέτες


MODUCARE

– Τυχαιοποιημένη μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Β-σιτοστερόλης και του Γλυκοσιδίου της σε συνδυασμό με την κρυοθεραπεία για την θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων
– Κλινικές και εργαστηριακές μεταβολές σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα μετά από 6μηνη θεραπεία με συνδυασμό Β-σιτοστερόλης και γλυκοζίτη Β-σιτοστερόλης
– β-Sitosterol, β-Sitosterol Glucoside, & a Mixture of β-Sitosterol & β-Sitosterol Glucoside Modulate the Growth of Estrogen-Responsive Breast Cancer Cells in Vitro and in Ovarictomized Athymic Mice
– The role of phytosterols and phytosterolins in immune modulation: a review of the past 10 years
– Flow cytometric analysis of the TH1-TH2 balance in healthy individuals and patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) recieving a plant Sterol / Sterolin mixture
– A randomised, double blind, placebo-controlled pilot study of the clinical and laboratory effects of a mixture of betasitosterol and beta-sitosterol glucoside in active rheumatoid arthritis
– Plant Sterols and Sterolins: A Review of Their Immune-Modulating Properties
– South African breakthrough may change the way we treat cancer, HIV, arthritis, and other killer diseases
– Μanagement of allergic rhinitis/conjunctivitis patients using a plant sterol-sterolin mixture: an open labeled study over 12 weeks
– Flow cytometric analysis of the TH1-TH2 shift in allergic individuals using MODUCARE (Sterols/Sterolins)
– Beta-sitosterol and beta-sitosterol glucoside stimulate human peripheral blood lymphocyte proliferation: implications for their use as an immunomodulatory vitamin combination